• abagus 4
  • abagus 3
  • abagus 2
  • abaqus 1
  • abaqus

صفحات سایت


نام صفحهبازدیدقابليت نمايش
· ایجاد فرآیند تحلیل و نحوه سرعت دادن به حل در ABAQUSآباکوس[1496]تمامی بازدیدکنندگان
· دانه بندی هندسه قطعه و نحوه مش زدن در ABAQUSآباکوس[2150]تمامی بازدیدکنندگان
· نحوه وارد شدن نیرو ها و ایجاد شرایط مرزی در ABAQUSآباکوس[2492]تمامی بازدیدکنندگان
· نحوه بر همکنش سطح ها در ABAQUSآباکوس[1750]تمامی بازدیدکنندگان
· نحوه آنالیز مدل در ABAQUSآباکوس[1647]تمامی بازدیدکنندگان
· نحوه اسمبل کردن قطعات وقید گذاری هندسی در ABAQUSآباکوس[2935]تمامی بازدیدکنندگان
· تعیین خواص مواد در ABAQUSآباکوس[2113]تمامی بازدیدکنندگان
· ایجاد هندسه در ABAQUSآباکوس[1924]تمامی بازدیدکنندگان
· محمد معمارافتخاری[3299]تمامی بازدیدکنندگان
· پروژه های آباکوس[22199]تمامی بازدیدکنندگان
· ارتباط با ما[14764]تمامی بازدیدکنندگان
· درباره ما[15027]تمامی بازدیدکنندگان
· دارندگان مدرک آباکوس[14410]تمامی بازدیدکنندگان
· تمرینات آباکوس[23845]تمامی بازدیدکنندگان
· قابلیت‌های آباکوس[23769]تمامی بازدیدکنندگان
· آشنایی با آباکوس[25778]تمامی بازدیدکنندگان
· دوره آموزشی نرم افزار آباکوس[43884]تمامی بازدیدکنندگان


static ©

  • آمار کاربران